West Papua flag raising.

1 Dec 2018 - 1:00pm

 

Saturday, December 1

 1pm. Eight-Hour Monument, opposite Trades Hall, Lygon St, Carlton South.

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMDM0MjcwNTY0OTU4NjAyOTQzJmM9bzBnOSZlPTIxNDYmYj0yMTY3OTUxMjQmZD1sMnExZDh1.ix_97hFWmvzSMA2WGRn_87seKBDyDLGwV_fGjeX-r54